Thân Viết Vinh Ban Giám Hiệu Hiệu phó 01655348989 thanvietvinh.daknong@gmail.com Nam Thanh, Krông Nô, Đắk Nông Hiệu Phó phụ trách chungThông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)